15 juni 2015

Dyslexie EED

Bij een dyslexie onderzoek wordt bekeken of de lees- en spellingsmoeilijkheden van uw kind veroorzaakt worden door dyslexie, een  algemeen leerprobleem of is er ‘alleen maar’ sprake van lees- en spellingsmoeilijkheden.  Om dit te kunnen doen hebben we verschillende achtergrond gegevens nodig (dossieronderzoek). Hiervoor gaan we uiteraard met ouders en eventueel het kind in gesprek (intake). Ook hebben we hiervoor vragenlijsten voor ouders, maar vragen ook de school om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Daarnaast vragen we de school om gegevens uit het leerlingvolgsysteem (lvs) en een geanonimiseerd groepsoverzicht van uw kind aan te leveren. Verder hebben we handelingsplannen nodig, waarin aangegeven wordt dat uw kind tenminste drie maanden extra hulp gekregen heeft van een leerkracht of remedial teacher. In deze handelingsplannen moet een voor- en nameting verwerkt zitten. Als we deze gegevens binnen hebben dan gaan we een onderzoeksdatum plannen. Over het algemeen plannen we twee onderzoeksdagen in. Een van de dagen wordt gevuld met een intelligentie onderzoek en op de tweede dag gaan we het lees- en spellingsniveau bepalen en gaan we kijken naar achterliggende cognitieve vaardigheden. Wanneer er bij u kind al een intelligentie onderzoek heeft plaatsgevonden dan gaan we uiteraard bekijken of de gegevens hieruit gebruikt kunnen worden of dat we toch opnieuw moeten afnemen.

Ongeveer twee weken na de laatste onderzoeksdag wordt een gesprek ingepland waarbij we de resultaten uit het onderzoek bespreken (adviesgesprek). Met u (en uw kind) wordt doorgenomen of er bij uw kind sprake is van dyslexie. Wanneer geen sprake is van dyslexie dan kunnen we nog steeds adviseren en meedenken over hulpmiddelen en begeleidingsvormen. Wanneer er dyslexie uit het onderzoek komt dan krijgt uw kind een dyslexieverklaring.  Met deze dyslexieverklaring komt uw kind in aanmerking voor verschillende hulpmiddelen. We adviseren altijd om hierover ook met school in gesprek te gaan wat hun mogelijkheden en voorkeuren in de hulpmiddelen zijn. Wanneer er sprake is van dyslexie dan zou u ervoor kunnen kiezen om (eventueel vergoed) een begeleidingstraject in te gaan. Hierbij staat het lees- en spellingsniveau centraal, maar geven we ook aandacht aan psycho-educatie (wat is dyslexie eigenlijk?) en de achterliggende cognitieve vaardigheden. Hierbij blijven we de motivatie van de leerling in de gaten houden en houden we rekening met de persoonlijke voorkeur en de leeftijd van uw kind

Praktijk Zij aan Zij biedt sinds augustus 2016 vergoede dyslexiezorg en is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteit Instituut Dyslexie (voorheen NRD). Het onderzoek en de behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt bij de praktijk vergoed.

 

 “Dyslexie is een ernstige stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem  met het accuraat en / of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”

(Stichting Dyslexie Nederland & Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 – 2013)